ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer:

Replieck, een eenmanskantoor gedreven door mr. Quirine Overeijnder, welk kantoor in de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 27370561.

1.2  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever :

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van (juridische) werkzaamheden en/ of (juridische) diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten met dezelfde Opdrachtgever.

2.3  Een specifieke bepaling in de overeenkomst van opdracht gaat boven een bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

3.1  Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Opdrachtgever.

3.2  Voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht is de acceptatie door Opdrachtnemer.

3.3  Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het eerste van de volgende momenten (i) op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen (ii) Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt of (iii) op andere wijze blijkt dat de Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard.

Artikel 4: Medewerking Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op Opdrachtnemer van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

4.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van belangrijke informatie, feiten en afspraken die verband houden met de door Opdrachtgever verstrekte opdracht.

Artikel 6: Honorarium en onkosten

6.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht honorarium verschuldigd.

6.2 Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium berekend door het aantal uren dat door Opdrachtnemer aan de opdracht is besteed te vermenigvuldigen met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief. Dit bedrag wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

6.3 Naast het honorarium is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte onkosten respectievelijk verschotten aan Opdrachtnemer te betalen. Deze verschotten kunnen onder meer bestaan in doch zijn niet beperkt tot griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor uittreksels uit de Kamer van Koophandel of de Gemeentelijke Basisadministratie.

Artikel 7: Betaling

7.1  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht voor door haar te verrichten werkzaamheden of door haar te maken kosten betaling van een voorschot in geld te verlangen. Indien Opdrachtnemer betaling van een voorschot in geld verlangt, vangt zij haar werkzaamheden pas aan nadat het betreffende voorschot op haar rekening is bijgeschreven. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

7.2  Het honorarium, de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten en de verschuldigde omzetbelasting worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.3  Opdrachtgever is gehouden de declaraties van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de datum van de declaratie te betalen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

7.4  Het is Opdrachtgever niet toegestaan declaraties van Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering jegens Opdrachtnemer en/ of haar betalingsverplichtingen op te schorten.

7.5  Bij overschrijding van de in 7.3 genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

7.6 Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van Opdrachtgever.

7.7 Indien Opdrachtgever nalaat één of meer declaraties van Opdrachtnemer tijdig en volledig te betalen, dan heeft Opdrachtnemer het recht onmiddellijk de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd direct opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer heeft zich verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering loopt bij de Zürich onder polisnummer 26351. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgevers en derden voor schade is beperkt tot het bedrag waarop voor het betreffende geval de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

8.2 Indien, om welke reden dan ook, Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die niet (geheel) vergoed wordt door haar verzekeraar, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheden van door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer hierbij om algemene voorwaarden met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen bedongen door deze derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

8.4  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die verband houden met de voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, behalve in het geval Opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten is.

8.5  Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever Opdrachtnemer van onjuiste of onvolledige informatie heeft voorzien, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Artikel 9: Waarneming

9.1 Ingeval Opdachtnemer door ziekte, ongeval of vakantie, dan wel anderszins, gedurende geruime tijd in de onmogelijkheid verkeert zelfs de eigen praktijk uit te oefenen, zal de uitoefening van diens praktijk o.a. door mr. M.J. Bouwman (werkzaam bij BRKadvocaten te Zaandam) worden waargenomen. De waarneming heeft plaats volgens de geldende kwaliteitsnormen en conform de instructies die Opdrachtnemer de waarnemer, voor zover noodzakelijk, tijdig geeft.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien, kunnen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem worden voorgelegd.

Artikel 11: Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt Opdrachtgever van tevoren schriftelijk bericht. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is te raadplegen via de website van Opdrachtnemer (www.replieck.nl).